Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że w związku z korzystaniem przez Pana/-ią z usług świadczonych w ramach Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS z siedzibą w Warszawie (dalej „Klinika”) przez Novam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe Pana/-i:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. numer telefonu;
  3. adres e-mail;
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami o przetwarzaniu Pana/-i danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/-i (dalej na potrzeby niniejszej Informacji będzie Pan/-i nazywany/-a „Podmiotem danych”) danych osobowych jest Novam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383956, posiadająca NIP 1132833022 oraz REGON 142909430, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych (dalej: „Administrator”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym Podmiot danych może skontaktować się pisemnie wysyłając pismo na adres: Novam sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Inspektor Ochrony Danych, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • uczestnictwa w ww. wydarzeniu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NOVAM Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest przekazywanie informacji organizacyjnych dotyczących wydarzenia, w szczególności ewentualnych informacji o odwołaniu albo przełożeniu wydarzenia;
  • komunikacji marketingowej i wykonywania analiz marketingowych, w tym profilowania, w celu spersonalizowania przekazywanych treści marketingowych (wysyłania spersonalizowanego newslettera) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NOVAM Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionymi celami przetwarzania jest prowadzenie komunikacji marketingowej dopasowanej do odbiorcy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Podmiotu danych mogą być udostępniane lub powierzane następującym kategoriom odbiorców: zaufanym partnerom Administratora, czyli podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi informatyczne i hostingowe..

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Podmiotowi danych przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany Podmiotowi danych przysługuje prawo do przenoszenia danych.

Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotu danych przez Administratora.

Podmiot danych nie podlega decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, która wywoływałaby wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływała.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody Podmiotu danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), Podmiotowi danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia w tym zakresie. Cofnięcie udzielonej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w przypadkach, gdy ich przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. h) RODO jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych w pozostałych przypadkach jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie uniemożliwiała Administratorowi udzielenie Podmiotowi danych świadczenia zdrowotnego lub świadczenie na rzecz Podmiotu danych usług psychologicznych.

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator informuje, że co do zasady nie będzie przekazywał danych osobowych Podmiotu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednakże, w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych lub świadczenia usług psychologicznych na odległość, tj. za pośrednictwem urządzeń służących do wideokonferencji Administrator korzysta z aplikacji Google Hangouts Meet.

Oznacza to, że dane osobowe gromadzone i przechowywane w aplikacji Google Hangouts Meet podlegają tożsamym zasadom, jak dane osobowe przetwarzane przez Google. Powyższe oznacza, że dane osobowe Podmiotu danych mogą zostać przesłane za pośrednictwem aplikacji Google Hangouts Meet poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zgodnie z informacją zawartą w Polityce Prywatności Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl) w tym celu wykorzystywane są standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską bądź przekazanie opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Z Polityki Prywatności Google wynika, że Google przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-U.S. i Swiss-U.S. Privacy Shield (Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA), regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i zatrzymywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym również państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz z Wielkiej Brytanii i ze Szwajcarii.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Podmiot danych może skontaktować z Administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora podany powyżej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..